Wat mecht meng Gemeng ?

D'Groussherzogtum Lëtzebuerg besteet aus 105 Gemengen.

Ënnert der Opsiicht vun der Zentralregierung huet d'Gemeng de Pouvoir, duerch eegen Organer hiert Verméigen, hiren Territoire an hir Interessen ze verwalten.

All Gemeng huet e Gemengerot, dee sech aus dem Buergermeeschter, de Schäffen an de Gemengeconseilleren zesummesetzt. Si ginn all sechs Joer vun den Awunner vun der Gemeng direkt gewielt.  

D'alldeeglech Gestioun vun der Gemeng gëtt duerch de Buergermeeschter a Schäfferot assuréiert. Dëst Verwaltungsorgan geet aus dem Gemengerot ervir an ass fir d'Exekutioun an d’alldeeglech Verwaltungsaufgabe vun der Gemeng responsabel.

Är Gemeng huet verschidden Aufgaben, déi en direkten Afloss op Ären Alldag hunn! Hei e puer ...

 • d’Equipement vun de Grondschoulen, de Maison-relaisen an de Crèchen
 • kulturell Infrastrukturen (Centre culturel, Museksschoul, Theater …)
 • Sportinfrastrukturen
 • d’Organisatioun vum ëffentlechen Transport an den Navetten
 • de sozialen Zesummenhalt an d’Integratioun vun den Awunner vun der Gemeng
 • sozial Bäihëllefen, Office-socialen a Schoulsubsiden
 • ekologesch Initiativen („Klimapakt“)
 • Drénkwaasserversuergung
 • den Aménagement communal an den Développement urbain (Baugenehmegungen)
 • d’Gestioun an den Tri vun den Offäll
 • etc.
Aktualiséiert